Ellin Taitajat ry säännöt

Yhdistyksen säännöt
Rekisterinumero: 218.015
Merkitty rekisteriin 03.10.2016

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Ellin Taitajat ry ja sen kotipaikka on Juuka
  
2. Toiminnan tarkoitus ja laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää paikkakunnan elinvoimaa ja virkeyttä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
- järjestää kädentaitoihin sekä jäähän, lumeen, kiveen, puuhun ja muihin luonnonmateriaaleihin liittyviä kilpailuja ja tapahtumia
- järjestää kilpailuja, messuja ja muita yleisötapahtumia
- tiedottaa ja järjestää kaikille avoimia koulutus-, tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia tavoitteen toteutumiseksi
- koordinoida ja järjestää sekä vuosittain toistuvia että yksittäisiä tapahtumia
- kehittää ja ylläpitää internet- kotisivuja ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa
- harjoittaa yhteistyötä toimialaansa liittyvien yhteisöjen kanssa
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallistuville voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää varoja liittymis-, jäsen-, tukijäsen- ja kannattajajäsenmaksuina, ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamenttejä, solmimalla sponsorointisopimuksia sekä hakemalla avustuksia julkisyhteisöiltä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta omaisuutta. 

3. Jäsenet
Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä ja kannattajajäseniä. Jäsenet sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyksen tavoitteiden mukaista toimintaa. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, liiketoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. 
Kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenellä ei ole ääni- tai puheoikeutta.
Kunniajäseneksi voidaan nimetä hallituksen päätöksellä henkilö, joka on erityisen ansioituneesti edistänyt yhdistyksen tavoitteiden mukaista toimintaa. Kunniajäsen on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksuista. Kunniajäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen jäsenyydestä päättää jäsenhakemuksen perusteella yhdistyksen hallitus. Mikäli kaksi kolmasosaa hallituksen jäsenistä vastustaa jäseneksi ottamista, jäsenyys hylätään. Päätöksestä on ilmoitettava jäseneksi hakeutuvalle kirjallisesti. Jäsenrekisteriä ylläpitää yhdistyksen hallitus. 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä, kun on jättänyt kirjallisen eroanomuksensa hallitukselle. Jäsenen on kuitenkin suoritettava kuluvan vuoden jäsenmaksu.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen yksimielisellä päätöksellä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksukehotuksesta huolimatta maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen toiminnan ja tarkoituksen toteutumista tai on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. Jos yhdistyksen hallitus em. syistä erottaa jäsenen, on jäsenen maksettava jo erääntyneet jäsenmaksut yhdistykselle. 

5. Maksut
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksellä voi olla vuosikokouksen päättämä vuotuinen jäsenmaksu. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja eivätkä ylimääräisiä jäsenmaksuja. 

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtajan ja 4 - 6 varsinaista jäsentä ja 0 - 6 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.
Hallituksen tulee edustaa monipuolisesti yhdistyksen tavoitteiden mukaista toimintaa. Yhdistyksellä voi olla hallituksen nimeämä toiminnanjohtaja sekä muita toimihenkilöitä. Toimihenkilöt eivät ole hallituksen jäseniä, mutta voivat toimia hallituksen esittelijöinä. Hallituksen tehtävänä on valmistella kokousasiat ja toimeenpanna kokousten päätökset sekä valvoa, että yhdistyksen tehtävät tulevat hoidetuksi vahvistetun budjetin mukaisesti. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokouksiin voi myös etäosallistua. Etäosallistumisella tarkoitetaan tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla osallistumista ennen kokousta tai sen aikana.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Tilikauden aikana voidaan hallituksen päätöksellä toteuttaa sellaisia toimintasuunnitelman ulkopuolisia hankkeita, joihin saadaan 100 % ulkopuolinen rahoitus. Ulkopuolinen rahoitus voi myös koostua yhdistyksen jäsenten ko. tarkoitukseen vapaaehtoisesti suorittamista lisämaksuista. Nämä lisämaksut eivät vaikuta äänioikeuteen.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, sähköpostitse tai syyskokouksen määräämässä sanomalehdessä. 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja sihteerillä, aina kaksi yhdessä. 

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on 1.1. - 31.12. Yhdistyksellä on syyskokouksen valitsemat toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous ja syyskokous. Syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta.
Yhdistyksen kokouksiin voi myös etäosallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä. Etäosallistumisella tarkoitetaan tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla osallistumista ennen kokousta tai sen aikana.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Käsitellään hallituksen laatima tilinpäätös, toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase.
6. Esitetään toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään kuukautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.
8. Kokouksen päättäminen.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma
6. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsen- ynnä muut sääntömääräiset maksut.
7. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
11. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
12. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään kuukautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.
Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille toimitetaan lähettämällä jäsenen ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Kutsut varsinaisiin ja ylimääräisiin kokouksiin on toimitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuksiaan, ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Kun yhdistys on päättänyt purkautua, hallituksen on huolehdittava purkautumisesta johtuvista selvitystoimista, jollei yhdistys ole valinnut hallituksen tilalle tehtävään yhtä tai useampaa muuta selvitysmiestä. Selvitystoimiin ei kuitenkaan ole tarpeen ryhtyä, jos yhdistys purkautumisesta päättäessään on samalla hyväksynyt hallituksen laatiman loppuselvityksen, jonka mukaan yhdistyksessä ei ole velkoja.
Purkautumisesta päättäneen yhdistyksen taloudellista toimintaa saadaan jatkaa vain siinä määrin kuin tarkoituksenmukainen selvittely sitä vaatii. Selvitysmiehellä on oikeus pyytää julkista haastetta velkojille sekä oikeus luovuttaa yhdistyksen omaisuus konkurssiin. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen vapaana olevat varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamiskokouksen päättämällä tavalla. Jos yhdistys lakkautetaan käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Jos velkojan maksamisen jälkeen jäljelle jääneitä varoja ei voida käyttää säännöissä määrätyllä tavalla, selvitysmiesten on luovutettava ne valtiolle. käytettäväksi mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen. Selvitysmiesten on laadittava purkautumisesta loppuselvitys ja huolehdittava sen säilyttämisestä.
Yhdistys katsotaan purkautuneeksi, kun purkamisesta on tehty merkintä yhdistysrekisteriin.